Quản lý công việc và dự án

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Giao việc chủ trì &
phối hợp

Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty

Quản lý công việc
được giao

Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty

Nhắc nhở tự động

Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty

Quản lý công việc và dự án

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Quản lý dự án tờ trình - phê duyệt

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Sản phẩm liên quan

Quản lý công việc và dự án

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Quản lý dự án tờ trình
- phê duyệt

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý quy trình và
thiết lập workflow

Quản lý quy trình
Quy trình phê duyệt tự đông
Quản trị và thiết lập

SPS Standard
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
(10-200 người)

Quản lý công việc và dự án

Quản lý dự án tờ trình - phê duyệt

Quản lý quy trình và thiết lập word follow

Quản lý công việc và dự án

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Quản lý dự án tờ trình
- phê duyệt

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý quy trình và
thiết lập workflow

Quản lý quy trình
Quy trình phê duyệt tự đông
Quản trị và thiết lập

Quản lý công việc và dự án

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Quản lý dự án tờ trình - phê duyệt

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Quản lý quy trình và thiết lập workflow

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Đăng ký tư vấn


Hướng dẫn sử dụng

SharePoint consulting allows handling your org’s disorganized workflows and poor communication, and raise your current solution’s performance and adoption.

SharePoint portals are designed to support internal and external users in their everyday activities as well as connect remote employees.

SharePoint development covers building SharePoint solutions and apps as well as individual features like workflows, site templates, and more.

SPS Enterprise
SPS Enterprise:
Quản trị doanh nghiệp quy mô lớn - Tập
đoàn 500 người

(Tùy chỉnh theo nghiệp vụ doanh nghiệp)

Quản lý mô hình quản trị chung doanh nghiệp

Quản lý mô hình dự án

Số hòa toàn bộ quy trình doanh nghiệp - quy trình - thiết lập workflow

Quản lý hiệu suất - chỉ tiêu - KPI/OPI

Báo cáo biểu đồ( Power BI) - Tích hợp đa chiều nền tảng ứng dụng

Quản lý mô hình quản trị chung doanh nghiệp

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Quản lý mô hình dự án

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý tờ trình - quy trình - thiết lập workflow

Quản lý quy trình
Quy trình phê duyệt tự đông
Quản trị và thiết lập

Quản lý hiệu suất - chỉ tiêu - KPI/OPI

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Báo cáo biểu đồ (Power BI) - Tích hợp đa chiều nền tảng ứng dụng

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý mô hình quản trị chung doanh nghiệp

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Quản lý mô hình dự án

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Số hóa toàn bộ quy trình doanh nghiệp - quy trình - thiết lập workflow

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Quản lý hiệu suất - chỉ tiêu - KPI/OPI

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Báo cáo biểu đồ (Power BI) - Tích hợp đa chiều nền tảng ứng dụng

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Đăng ký tư vấn


Hướng dẫn sử dụng

SharePoint consulting allows handling your org’s disorganized workflows and poor communication, and raise your current solution’s performance and adoption.

SharePoint portals are designed to support internal and external users in their everyday activities as well as connect remote employees.

SharePoint development covers building SharePoint solutions and apps as well as individual features like workflows, site templates, and more.

Về dịch vụ
Về dịch vụ:

(Tùy chỉnh theo nghiệp vụ doanh nghiệp)

Microsoft SharePoint

Microsoft Power BI

Microsoft SharePoint

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Microsoft Power BI

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý công việc và dự án

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Microrosoft SharePoint

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Microrosoft Power BI

- Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Đăng ký tư vấn


Hướng dẫn sử dụng

SharePoint consulting allows handling your org’s disorganized workflows and poor communication, and raise your current solution’s performance and adoption.

SharePoint portals are designed to support internal and external users in their everyday activities as well as connect remote employees.

SharePoint development covers building SharePoint solutions and apps as well as individual features like workflows, site templates, and more.